Andrej PÉLI: Volebný program 2018 – 2022

Základným mottom môjho volebného programu je myšlienka: „Prostredníctvom efektívneho hospodárenia a zodpovedného plánovania chcem prinášať funkčné systematické riešenia, čím sa ukončí aktuálny model „plátania horúcou ihlou.“

Trend vývoja samospráv je neúprosný. Nevzďaľujú sa nám len mestá, ktoré majú podobný počet obyvateľov, ale v systematickom napredovaní nám utekajú i obce z nášho okolia. Základným predpokladom na naštartovanie pozitívnych zmien v Považskej Bystrici je zvýšiť záujem a povedomie obyvateľstva o veci verejné.

Fungujúce mesto má slúžiť občanom. V praxi to znamená, že je schopné uspokojovať tie potreby obyvateľstva, ktoré mu z hľadiska kompetencií prináležia. Aktuálne potreby Považskobystričanov som kategorizoval do troch základných skupín a vytvoril tak prioritné oblasti, ktorým by som sa chcel aktívne venovať v prípade môjho zvolenia. Kritériami zaradenia boli finančná a časová náročnosť riešenia problému.

I. Primárne potreby obyvateľov

 • čistota a poriadok – včasná a pravidelná údržba,
 • eliminácia marketingového smogu,
 • objektívne a ľahko dostupné informácie o mestskej samospráve,
 • nárast angažovanosti občanov pri riadení mesta,
 • zriadenie odbornej komisie pre priemyselné parky,
 • spravodlivý systém dotovania škôl a školských zariadení,
 • progresívny rezervný fond.

Riešenia pre túto oblasť nie sú finančne náročné. Spočívajú v promptných, zodpovedných manažérskych rozhodnutiach, ktoré som v prípade zvolenia schopný učiniť v krátkom časovom období.

II. Kapitálové investície

 • transparentný investičný plán,
 • dôsledná komunikácia teritoriálnych investícií s VMČ,
 • dlhodobo udržateľný parkovací systém,
 • systematická rekonštrukcia cestných komunikácií,
 • rekonštrukcia ciest a budovanie chodníkov v areáli strojární,
 • zavedenie mestskej hromadnej dopravy do priemyselných parkov,
 • komplexná výmena zastaraného verejného osvetlenia,
 • renovácia športovísk a vznik nových voľnočasových lokalít,
 • kultúrna revitalizácia zelene.

Uspokojenie potrieb z druhej kategórie je už časovo, no najmä finančne náročnejšie. Cesta k zlepšeniu aktuálnej situácie vedie cez viaceré opatrenia ekonomického charakteru, ktoré definujem nižšie. Konkrétnejšie investičné aktivity v rámci jednotlivých mestských častí som nespomenul zámerne, keďže by som ich chcel realizovať v úzkej súčinnosti s jednotlivými VMČ a celým poslaneckým zborom. To je výrazná zmena oproti aktuálnemu stavu, kedy sa pred kolektívnym rozhodovaním uprednostňuje individuálny lobing. V otázkach investičných aktivít je mojou prioritou tiež zodpovedné plánovanie pre nasledujúce kalendárne roky. Občania majú právo vedieť, že ak sa ich požiadavky nezohľadnili v aktuálnom rozpočte, v akom časovom horizonte sú pre mesto prioritou. Nedá mi v tejto časti nespomenúť jednu podstatnú vec, ktorú by som chcel v prípade zvolenia určite dotiahnuť do konca, ako prejav úcty k mojej bývalej kolegyni. Jedná sa o revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Lány.

III. Vízie blízkej budúcnosti

 • mestský kompatibilný IKT systém,
 • integrovaná doprava s možnosťou bezplatného cestovania,
 • dominantná preferencia ekologických riešení,
 • mestské technické a parkovacie služby.

Tretia skupina zohľadňuje  témy, ktoré sú najnáročnejšie na realizáciu z hľadiska času. Finančná záťaž by mala byť rozdelená do viacerých etáp. Nebudem populisticky tvrdiť, že v prípade zvolenia sa mi podarí naplniť každý jeden bod z tejto kategórie. No viem garantovať, že počas funkčného obdobia budem systematicky vytvárať predpoklady pre naplnenie jednotlivých bodov.

Odkiaľ vziať zdroje na smelé plány?

Základnou podmienkou pretavenia volebného programu do reality je finančné krytie. Ekonomickú stabilitu chcem dosiahnuť prostredníctvom zodpovedného finančného plánu, ktorého hlavné atribúty sú:

 • striktné dodržiavanie pravidiel schváleného rozpočtu,
 • eliminácia nelogických rozpočtových opatrení,
 • výrazné zvýšenie čerpania nenávratných finančných prostriedkov,
 • znižovanie nákladov zodpovednými verejnými obstarávaniami a súťažami,
 • precízne plánovanie a prísna kontrola procesov,
 • odstránenie umelo vytvorených politických pracovných pozícií.

Verím, že Vás môj program oslovil a zaujal. Zakladá sa na reálnych potrebách Považskobystričanov a uspokojovanie týchto potrieb je podložené realizovateľnými ekonomickými opatreniami. Program som sa v rámci možností snažil zostručniť, no v prípade záujmu Vám veľmi rád poskytnem podrobnejšie informácie.

Predvolebná kampaň je financovaná v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom transparentného účtu.