Rozpočtové požiadavky VMČ Rozkvet na rok 2020

Výbor mestskej časti Rozkvet na rok 2019 nešpecifikoval svoje rozpočtové požiadavky, keďže vedenie mesta po komunálnych voľbách až do schválenia rozpočtu neaktivizovalo činnosť výborov.

Po ročnej prestávke sme sa však opäť vrátili k tejto dôležitej aktivite a zosumarizovali sme požiadavky, ktoré by sme radi videli premietnuté v rozpočte mesta na rok 2020. Prevažnú časť tvoria staré potreby, no objavili sa aj úplne nové. Prioritou ostáva parkovanie a pridala s k nemu aj rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá je už skutočne nevyhnutná.

 1. Komplexné riešenie parkovania na sídlisku
 2. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku
 3. Revitalizácia vnútroblokov pri bytovkách 2074 a 2075
 4. Rozšírenie parkovacích miest na ulici Novomeského (oblasť lesíku pri studničke)
 5. Úprava parkovacej plochy za bytovkou 2067 (aby autá nestáli na zeleni)
 6. Rozšírenie kamerového systému na sídlisku o tri kamery
 7. Oprava chodníka pred bytovkami 2076 – 2079
 8. Rekonštrukcia schodísk v priestoroch medzi bytovkami (Bernolákova, Novomeského, Helenská, Východná)
 9. Rekonštrukcia detských ihrísk a doplnenie hracích prvkov
 10. Revitalizácia a sadové úpravy v priestoroch od pošty k jedálni SZŠ DSA (projektová dokumentácia)
 11. Revitalizácia zelene z účelovo viazaných finančných prostriedkov od železníc
 12. Obnoviť autobusovú linku č. 100 na Východnú ulicu a autobusovú linku č. 10

O tom, ktoré z požiadaviek sa naozaj dostali do rozpočtu informujem už čoskoro, keďže 3. decembra by mala zasadať finančná komisia, na ktorej sa bude prerokovávať návrh rozpočtu mesta na rok 2020.